วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Avatar

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
(พระอารามหลวง) เชียงราย
ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

Avatar

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

Avatar

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

Avatar

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

Important date

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม (Registration Date) 1 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2564
เปิดรับบทคัดย่อ (Open Abstract Submission) 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา (Announcement Date) 15 ตุลาคม 2564
เปิดรับโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และไฟล์บันทึกเสียงการนำเสนอ
(Open E-Poster Submission)
15 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564
ตัดสินผลงานวิจัยผ่านโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Poster Decision Date) 30 พฤศจิกายน 2564
นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา และตัดสินผล (Oral Presentation and Decision Date) 1 ธันวาคม 2564
ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล (Closing Ceremony Date) 2 ธันวาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3,
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

 • ฝ่ายวิชาการ อ.นพ. อภิชัย ลีละสิริ
  E-mail : Apichai.lee@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 081-2088229
 • เลขาฝ่ายวิชาการ คุณปานวดี น้อยไพโรจน์
  E-mail : panwadee.noi@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 053-916567
 • เลขาฝ่ายอำนวยการ คุณณฐมน กันแก้ว
  E-mail : nathamon.kan@mfu.ac.th
  โทรศัพท์. 053-916566