สถานที่จัดงานประชุม

Onsite Meeting : December 19-21, 2022

อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย์
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Google Maps

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร. วันชัย ศิริชนะ

นายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ นายแพทย์สมพร คำผง
Advisory Board of GHA (Global Healthcare Accreditation) and Board of Directors of AACI (American Accreditation Commission International)

ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ดร.อิศรางค์ นุชประยูร

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ พลอากาศโท
นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ

Important Date

 • 8 ตุลาคม – 5 ธันวาคม 2565

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม (Registration Date)

 • 20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

  เปิดรับบทคัดย่อ (Open Abstract Submission)

 • 20 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

  เปิดรับโปสเตอร์ (Open Poster Submission)

 • 1 ธันวาคม 2565

  ประกาศผลการพิจารณา (Announcement Date)

 • 20 ธันวาคม 2565

  นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาและโปสเตอร์ (Oral and Poster Presentations)

 • 21 ธันวาคม 2565

  ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล (Closing Ceremony Date)

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

ฝ่ายวิชาการ
อ.นพ. อภิชัย ลีละสิริ E-mail : Apichai.lee@mfu.ac.th โทรศัพท์. 081-2088229
เลขาฝ่ายวิชาการ
คุณปานวดี น้อยไพโรจน์ E-mail : panwadee.noi@mfu.ac.th โทรศัพท์. 053-916567
เลขาฝ่ายอำนวยการ
คุณณฐมน กันแก้ว E-mail : nathamon.kan@mfu.ac.th โทรศัพท์. 053-916566