สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การติดเชื้อโควิด ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน แม้จะยังไม่หมด แต่แนวโน้มและความรุนแรงมีทีท่าลดลง สามารถกล่าวได้ว่าประชาชนทุกคนและทุกอาชีพทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อนี้ ไม่มากก็น้อย

การประชุมวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในประจำปี 2564 นี้ จัดระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 64 มีชื่อว่า “Impact of COVID-19 on Medical Practice” เนื่องจากสำนักวิชาให้ความสำคัญถึงผลกระทบจากการติดเชื้อโควิดต่อเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดที่ผ่านมา มีความยากลำบากขึ้น แพทย์ทุกสาขารวมทั้งนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาได้รับผลกระทบไปด้วย ที่สำคัญอย่างยิ่งได้แก่ผลกระทบทางจิตใจที่ตามมา การประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ”ประคองใจ...ให้เป็นสุข ในยุคโควิด” โดยพระอาจารย์เมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เชียงราย ซึ่งท่านอาจารย์ให้ความเมตตา มาบรรยายให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ ในรูป onsite ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคาร รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคารที่ 30 พ.ย. 64 เวลา 9.15-10.15 น. ส่วนการประชุมที่เหลือจะจัดเป็นแบบ virtual ทั้งหมด อาทิ การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในยุคโควิด โดย พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย Medical Device Invention in COVID-19 Era โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Vaccines to Prevent COVID-19 infection โดยอาจารย์นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ แบบ virtual ในรูป oral และ poster และมีเรื่องน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติในสาขาต่างๆ

การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากรผู้บรรยายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งบริษัทยาและเวชภัณฑ์ ทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง