กำหนดการประชุม

สถานที่: Virtual Meeting
เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร/ผู้บรรยาย
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.15 - 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประคองใจ.....ให้เป็นสุข ในยุคโควิด” พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เชียงราย
10.15 - 10.30 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทย์แบบ Virtual
10.30- 12.00 น. Symposium 1
COVID-19 and Heart Diseases
 • อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รศ. นพ.อนุภพ จิตต์เมือง
  ภาควิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ. นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร
  ภาควิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น. Lunch Symposium บริษัท แจนเซ่น - ซีแลก จำกัด
13.00 - 14.30 น. Symposium 2
COVID-19 and Kidney Diseases
 • พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ท. ผศ. พญ.เนาวนิตย์ นาทา
  กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ศ. พ.ท. นพ.บัญชา สถิรพจน์
  กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   
14.30 – 14.45 น. พัก ชมนิทรรศการทางการแพทย์แบบ Virtual
14.45 - 16.15 น. Symposium 3
How to Manage Severe COVID-19 Pneumonia
 • พ.อ. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
  กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • พ.อ. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
  กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • รศ. พญ.รณิษฐา รัตนะรัต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล