ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

  • ฝ่ายวิชาการ อ.นพ. อภิชัย ลีละสิริ
  • เลขาฝ่ายวิชาการ คุณปานวดี น้อยไพโรจน์
  • เลขาฝ่ายอำนวยการ คุณณฐมน กันแก้ว