วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Avatar

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
(พระอารามหลวง) เชียงราย
ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

พระเมธีวชิโรดม
(ว.วชิรเมธี)

Avatar

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.ท.
นพ.อนุตตร จิตตินันทน์

Avatar

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

Avatar

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์
นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์

วิทยากร

อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ

ผู้สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ

รองศาสตราจารย์
นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

ภาควิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์
นพ.อนุภพ จิตต์เมือง

อ. นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร

ภาควิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์ นาทา

กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์ นาทา

ศาสตราจารย์
พ.ท. นพ.บัญชา สถิรพจน์

กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ศาสตราจารย์
พ.ท. นพ.บัญชา สถิรพจน์

พ.อ. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์

พ.อ. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พ.อ. นพ.ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์

รองศาสตราจารย์
พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์
พญ.รณิษฐา รัตนะรัต

อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์

รองศาสตราจารย์
พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์
พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

น.ท.หญิง
พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

น.ท.หญิง
พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

อ. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพ.อานนท์ จำลองกุล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพ.อานนท์ จำลองกุล

รองศาสตราจารย์
พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์
พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

อ. นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

อ. นพ.เกษตร ฉิมพลี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. นพ.เกษตร ฉิมพลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ

อ. นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต

อ. พญ.พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. พญ.พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

อ. นพ.ไอยรา วงศ์เปี้ย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. นพ.ไอยรา วงศ์เปี้ย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์

อ. นพ.ภูมิ ชมภูศรี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ. นพ.ภูมิ ชมภูศรี