กำหนดการประชุม

13 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมประดู่แดง 1
12.00 - 13.00 ลงทะเบียน
13.00 - 13.30 พิธีเปิด
13.30 - 14.00 Special Lecture: The Global Burden of Trauma
- Dr. Daniel A. Kertesz
WHO Representative to Thailand
14.00 - 14.30 Special Lecture: Trauma Services. Trauma Care System and Trauma Registry
- นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย
โรงพยาบาลขอนแก่น
14.30 - 15.00 Break
15.00 – 15.30 A multi-system trauma patient management in the EMS perspective
- Paul Bollinger, Oregon Health and Science University
- Shawn Baird, the American Ambulance Association
15.30 – 16.00 A multi-system trauma patient management in the hospital perspective
- Dr. Martin Schreiber, Oregon Health and Science University
16.00 - 17.00 13 Boys and coach in Thai cave, from inside to outside
- นพ. ศุภโชค มาศปกรณ์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- รศ. พ.อ. พญ. อังคณา เก่งสกุล
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง