กำหนดการประชุม

สถานที่: ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4)
เวลา  หัวข้อ/กิจกรรม  วิทยากร/ผู้บรรยาย
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด

 -         รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

08.45 - 09.45 น.  ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ผลกระทบโควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่วิธีการรักษา และวัคซีน”

 -         ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก               ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.45 - 10.45 น.  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากอดีต สู่ปัจจุบันและอนาคต

 -         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล วรอุไร

คณบดีผู้ก่อตั้ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10.45 - 11.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์ (ลานหน้าห้องประชุมประดู่แดง)
11.15 - 12.00 น.   Physiologic Changes in Elderly

 -         แพทย์หญิงรวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหนคร

12.00 - 13.00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน/Lunch Symposium

 New Era of Long Acting ESA in The Treatment of Anemia in MDS Patients บริษัท Kyowa Kirin

 -    นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์

สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล

13.00 - 14.00 น.  Community Medicine for Aging

 -         นายแพทย์นพปฎล พรรณราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

 -         นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14.00 - 14.45 น.  Minimally Invasive Surgery in Aging

 -         ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45 - 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์ (ลานหน้าห้องประชุมประดู่แดง)
15.15 - 16.00 น.  Dental Consideration in Aging Population

 -         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ประทานพร อารีราชการัณย์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์

 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง