กำหนดการประชุม

สถานที่: ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4)
เวลา  หัวข้อ/กิจกรรม  วิทยากร/ผู้บรรยาย
08.30 - 08.45 น.  พิธีเปิด  -  รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
08.45 - 09.45 น.  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากอดีต สู่ปัจจุบันและอนาคต  -  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล วรอุไร
คณบดีผู้ก่อตั้ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.45 - 10.45 น.

ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ผลกระทบโควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ ความหวังอยู่ที่วิธีการรักษา และวัคซีน”

 -  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.45 - 11.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์ (ลานหน้าห้องประชุมประดู่แดง)
11.15 - 12.00 น.   Physiologic Changes in Elderly  -  แพทย์หญิงรวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหนคร
12.00 - 13.00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน/Lunch Symposium

 New Era of Long Acting ESA in The Treatment of Anemia in MDS Patients บริษัท Kyowa Kirin

 -  นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
13.00 - 14.00 น.  Community Medicine for Aging  -  นายแพทย์นพปฎล พรรณราย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ-  นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14.00 - 14.45 น. How to Approach Depression in Elderly -  นายแพทย์ภูมิ ชมภูศรี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14.45 - 15.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการทางการแพทย์ (ลานหน้าห้องประชุมประดู่แดง)
15.15 - 16.00 น.  Dental Consideration in Aging Population - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
-  ดร.ประทานพร อารีราชการัณย์
-  อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง