อัตราค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียนหน้างาน
แพทย์ 2,500 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท
พยาบาลและนักสาธารณสุข 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท