ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

  • ฝ่ายวิชาการ อ.นพ. อภิชัย ลีละสิริ
    • E-mail : leelasiri.apichai@gmail.com โทรศัพท์. 081-2088229 
  • เลขาฝ่ายวิชาการ คุณปานวดี น้อยไพโรจน์
    • E-mail : panwadee.noi@mfu.ac.th โทรศัพท์. 053-916567
  • เลขาฝ่ายอำนวยการ คุณณฐมน กันแก้ว
    • E-mail : nathamon.kan@mfu.ac.th โทรศัพท์. 053-916566