ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3, 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผู้ประสานงาน: นายแพทย์ชนาธิป เปรมวิชัย
โทรศัพท์: 086-972-9402
E-mail: chanatip.pra@mfu.ac.th

เลขานุการ: นางสาวณฐมณ กันแก้ว
โทรศัพท์: 053-916-566, 053-916-567
E-mail: nathamon.kan@mfu.ac.th