สำหรับผู้นำเสนอผลงาน

Submission Guide

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Aging and Diseases during COVID-19” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ อันดีกับโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ แพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในงานประชุม 

รายละเอียดของบทคัดย่อ/การนำเสนอ

 • เปิดรับผลงานที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ 
 1. Aging and Diseases during COVID-19
 2. Basic and Clinical research
 3. Community Medicine
 4. Medical education
 5. Health Science and related topics
 • เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที, ถาม-ตอบ 5 นาที 
 • ผู้นำเสนอจะได้รับประกาศณียบัตรในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

 1. บทคัดย่อภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 300 คำโดยสรุปประเด็นสำคัญของบทความไว้อย่างกระชับครอบคลุมหัวข้อต่างๆ  อย่างครบถ้วน
 • บทคัดย่อให้พิมพ์ด้วยตัวปกติโดยใช้รูปแบบอักษร Time New Roman ขนาด 12 pt
 • ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรหนาขนาด 14 pt
 • ชื่อผู้วิจัยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 12 pt โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า และขีดเส้นใต้ผู้นำเสนอผลงาน
 • ที่อยู่คณะผู้วิจัยใช้ตัวอักษรตัวเอียงขนาด 10 pt โดยจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า

    2. พิมพ์บทคัดย่อลงในหน้ากระดาษ A4 (210 mm* 297 mm) ระยะห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว

ตัวอย่างไฟล์ ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ

แบบฟอร์มส่งทะเบียน

กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 23 พฤศจิกายน 2563
กำหนดการนำเสนอผลงาน 3 ธันวาคม 2563
ประกาศรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยม 4 ธันวาคม 2563