วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Dr. Daniel Kertesz 
WHO Representative to Thailand
- The global burden of trauma

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
- Trauma services. Trauma care system and trauma registry

วิทยากร

ศ. นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ. นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. นพ.กำธน จันทร์แจ่ม
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. นพ.พรพรหม เมืองแมน
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อ. พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ. นพ.อานนท์ จำลองกุล
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พอ. นพ.ณัฐ ไกรโรจนานนท์
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นพ.เปรมชัย ติรางกูร
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นพ.ศุภโชค มาศปกรณ์
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นพ.สมประสงค์ ทองมีสี
- โรงพยาบาลชลบุรี
นพ.ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ
- โรงพยาบาลชัยภูมิ
รศ. พ.อ. พญ.อังคณา เก่งสกุล
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พว.ศุภลักษณ์ รัตนสาร
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พว.วิไล สายทอง
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พว.จิราพร พอกพูนทรัพย์
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dr. Martin Schreiber
- Oregon Health and Science University
Dr. Karen Kwong
- Oregon Health and Science University
Mr. Paul Bollinger
- Oregon Health and Science University
Mr. Shawn Baird
- the American Ambulance Association