วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
กรมแพทย์ทหารบก

วิทยากร

วัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563  
 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล วรอุไร
คณบดีผู้ก่อตั้ง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- แพทย์หญิงรวีวรรณ สุรเศรณีวงศ์
โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหนคร
- นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์
สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
- นายแพทย์นพปฎล พรรณราย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
- นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ประทานพร อารีราชการัณย์ และ อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563  
- นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา และคณะ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- แพทย์หญิงฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- นายแพทย์กิตติธัช บุญเจริญ
โรงพยาบาลลำพูน
- พันโท ดร.นายแพทย์ภพกฤต ภพธรอังกูร
กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก
- รองศาตราจารย์ พันเอก นายแพทย์วิเชียร มงคลศรีตระกูล
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์ และ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- นายแพทย์เกษตร ฉิมพลี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- นายแพทย์พิษณุ บุญประเสริฐ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563  
- นายแพทย์ภูมิ ชมภูศรี
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- แพทย์หญิงมนทกานต์ อิทธิอมรเลิศ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์
- นายแพทย์อานนท์ วิทยานุกุลลักษณ์
- แพทย์หญิงภคินันท์ สามิบัติ
โรงพยาบาลลำพูน กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์สันติมน ทองเกตุ
บัณฑิตแพทย์ แม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1